Compendium.cat: nou portal de referència per a la redacció jurídica

La UGT de Catalunya col·labora en el desenvolupament del portal aportant formularis de dret laboral, models de documents sindicals i manuals de redacció inclusiva

Per Anna Arnall, coordinadora del portal i col·laboradora del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana


El Compendium.cat és el nou portal de referència per a la redacció jurídica. Reuneix i interrelaciona formularis jurídics i recursos lingüístics, tots ells indispensables per excel·lir en la redacció jurídica en llengua catalana. Dos dels avantatges que ofereix la plataforma és que centralitza bona part dels materials sobre llenguatge jurídic que han publicat organismes tant de Catalunya i les Illes Balears, com Andorra i València, i els classifica des de diferents perspectives amb vista a facilitar l’accés a la informació.

Els objectius que persegueix el portal són fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català a l’àmbit del dret i l’empresa, així com contribuir a millorar el panorama de recursos del llenguatge jurídic català, un panorama caracteritzat per una certa dispersió, inestabilitat i disfuncionalitat dels recursos, aspectes que el portal contribueix a reduir.

Actualment el portal conté prop de 300 formularis jurídics de diferents branques del dret (laboral, processal civil, contenciós administratiu, penal, etc.), tots ells gratuïts i actualitzats d’acord amb el dret vigent, i més de 700 recursos lingüístics, entre els quals hi ha apunts lingüístics, diccionaris de dret, manuals de redacció, manuals didàctics i models de documents.

El desenvolupament d’una web d’aquesta índole constitueix un granet de sorra més en les actuacions en pro de la garantia dels drets lingüístics dels treballadors i alhora de la disponibilitat lingüística de qualsevol empresa, perquè proporciona a l’empresa tot tipus de recursos útils per al seu dia a dia empresarial, que l’ajudaran a gestionar-se en català i atendre la clientela també en aquesta llengua.

Recursos per a l’àmbit laboral i sindical

El portal ofereix 38 formularis en matèria laboral, gràcies a les aportacions de la UGT de Catalunya, la Federació ACAPPS i l’advocat Roger Molina i Conte, expert en dret laboral. Es tracta de formularis que es revisen anualment i que es poden descarregar gratuïtament i utilitzar en l’exercici professional. Destaquem, com a escrits inicials, demandes de reclamació de quantitat, de reclamació de resolució del contracte per incompliment de l’empresari i d’impugnació de modificacions substancials de les condicions laborals; com a escrits de tràmit, sol·licituds d’acumulació de procediments, de desarxivament i de suspensió de judici; i com a escrits de prova, escrits per a la petició de mesures de suport a la comunicació oral per a persones sordes que compareixen com a testimonis en processos a la jurisdicció social.

També conté formularis per a la tramitació de procediments concursals, actualitzats segons el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal; formularis de dret societari; clàusules per a la mediació mercantil i formularis per tramitar procediments arbitrals, i també models de clàusules sobre llenguatge no sexista per incloure en convenis col·lectius, entre altres.

L’aportació de la UGT de Catalunya al portal es concreta en formularis jurídics en matèria de dret laboral corresponents a diferents fases del procediment laboral, un model de clàusula sobre llenguatge no sexista i inclusiu per incloure en convenis col·lectius i els manuals Igualtat també en el llenguatge. Guia de la UGT de Catalunya per a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista i Fem servir el llenguatge igualitari en l’acció sindical, els quals proporcionen estratègies discursives en pro d’una redacció no sexista i inclusiva. Enguany la UGT continuarà alimentant el portal amb nous materials com ara models de documents sindicals i de prevenció de riscos laborals i també clàusules per a convenis col·lectius relatives al teletreball, la mobilitat geogràfica i els drets digitals, entre d’altres. El passat mes de novembre es va dur a terme la presentació del portal al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya en un acte on també es va formalitzar l’adhesió d’aquesta entitat al projecte.

Pel que fa als recursos lingüístics rellevants per a l’àmbit sindical i laboral, a tall d’exemple, destaquem apunts sobre la diferència entre acte de conciliació i acta de conciliació i atur i desocupació; la traducció correcta d’expressions sovint interferides per altres llengües com rentable, finiquito o mobbing; diccionaris de negociació col·lectiva i de mediació, i models de documents administratius útils per a la documentació interna de l’empresa.

Com dèiem a l’inici, els recursos estan classificats des de diferents perspectives amb vista a facilitar l’accés a la informació. Així, un usuari no expert en lingüística pot trobar fàcilment la informació que necessita per redactar escrits processals, fer remissions a articles o lleis, indicar un termini o bé expressar obligacions, i també pot trobar agrupats en un sol apartat tots els apunts lingüístics i diccionaris que resolen dubtes de terminologia laboral i que han publicat diversos organismes.

 

Jornada de presentació al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya (Barcelona, 18 de novembre de 2022)

Compendium.cat, un portal col·lectiu

El portal Compendium.cat és un projecte impulsat pel Consell de l’Advocacia Catalana a través de la seva Comissió de Llengua, que rep el suport d’institucions i entitats que operen en l’àmbit del dret i que s’han unit per impulsar-ne el desenvolupament. Hi participen entitats de Catalunya, Andorra, Illes Balears, País Valencià i també de la Catalunya del Nord, les quals representen tots els sectors en què opera el dret: l’àmbit professional (l’advocacia, la procura, la notaria, registradors i graduats socials), l’Administració pública, les universitats i l’àmbit empresarial, sindical i associatiu.

Un projecte de transferència del coneixement

Compendium.cat es tracta d’un projecte de transferència del coneixement que parteix de la tesi doctoral Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur, defensada per Anna Arnall el 2019. En el marc de la tesi, Arnall, coordinadora actual del portal, desenvolupa un catàleg de recursos de llenguatge jurídic català i analitza el panorama documental d’aquest llenguatge d’especialitat, i arriba a la conclusió que l’obertura al públic del catàleg —amb l’ampliació i actualització corresponent— permetria millorar substancialment el panorama de recursos de llenguatge jurídic català. Doncs bé, el portal Compendium.cat és el projecte que materialitza aquesta línia de treball i que contribueix a la millora del panorama documental actual, reunint en un únic lloc múltiples recursos i creant noves vies per trobar-los i consultar-los.

Un projecte en creixement

El portal Compendium.cat es troba en el seu segon any de desenvolupament i té diverses línies d’actuació en marxa a fi d’ampliar el nombre de formularis jurídics. A banda d’incorporar nous models de documents sindicals i en matèria de prevenció de riscos laborals gràcies a la col·laboració de la UGT, durant el 2023 i 2024 té previst incorporar més formularis processals, societaris i notarials.

 


 

Article publicat a Les Notícies de llengua i treball (núm. 56, de juny de 2023)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *